Втечненият природен газ – правни аспекти и предизвикателства пред развитието на законодателната уредба (Част I)

 

Предмет на настоящото изложение са някои въпроси, които са свързани с търговията с втечнен природен газ и правната рамка, при която тя се осъществява. Тези въпроси възникват във връзка с увеличаващото се значение на това гориво за световната енергетика и конкретните перспективи за неговото превръщане в основно гориво в транспорта.

 

От историческа гледна точка търговията с втечнен природен газ не е била със значителен обем. Този бизнес е бил доминиран от малко на брой, но големи продавачи и купувачи, като цялата търговия се е осъществявала въз основа на дългосрочни договори за продажба с продължителност между 20 и 30 години. Едва през последните десетилетия, в резултат на поевтиняването на цялата производствена инфраструктура и намаляването на транспортните разходи при доставка, бизнесът с втечнен природен газ се разширява значително и започва неговата диверсификация.

NEWSLETTER
www.drp-legal.com

Извън значението му за улесняване на преноса на природен газ по света, през последните десетилетия се откриха перспективи за увеличаване на употребата на втечнения природен газ като гориво в транспорта. Втечненият природен газ вече се използва като гориво на двигатели с вътрешно горене и се разглежда като единствената пазарна алтернатива на конвенционалния дизел. Използването му би могло да допринесе и за намаляването на емисиите на парникови газове в атмосферата, тъй като отделя практически нулеви емисии от серни частици и азотни оксиди. Ако запази развитието си, пазарът на втечнен природен газ като гориво в транспорта би могъл да се развие до мащаби надхвърлящи тези на настоящия му пазар основно като средство за улеснено транспортиране на природния газ.

В тази насока могат да се изтъкнат следните примери:

 • Германия си е поставила за цел в следващите години на пътя да се движат 25 000 камиона на  втечнен природен газ и да бъде изградена мрежа от 200 бензиностанции. Към момента в Германия работят над 50 бензиностанции за втечнен природен газ, а са планирани още около 50. Федералното министерство на транспорта също финансира закупуването на камиони, движещи се с втечнен природен газ.
 • Световен лидер с около 400 000 превозни средства, използващи втечнен природен газ като гориво, е Китай. В САЩ и Япония втечненият природен газ също навлиза като гориво за тежкотоварни камиони.
 • Втечненият природен газ вече се използва и като гориво в корабоплаването. В някои пристанища по света се изгражда инфраструктура, с помощта на която втечнен природен газ, доставен до пристанището посредством камиони, се използва за зареждане на кораби. При възможност да се осигури непрекъсваемост на доставките на втечнен природен газ до пристанището, самото зареждане на кораба не създава значителни затруднения. От 2017г. товарен кораб, използващ втечнен природен газ извършва ежеседмични курсове между пристанището в Ротердам и Прибалтика.
 • В САЩ втечненият природен газ се използва като гориво в железопътния транспорт.

С оглед на гореизложеното, по-долу са разгледани характеристиките на втечнения природен газ като гориво и особеностите на веригата му за доставки от находището на природен газ до крайните потребители. В този контекст са разгледани и правните въпроси, които тези особености поставят в рамките на Европейския съюз и Република България.

Верига за доставки на втечнен природен газ. Характеристики на втечнения природен газ

Какви са сухите факти?

Знае се, че втечненият природен газ представлява безцветна и нетоксична течност, която се образува при охлаждането на природен газ. За да се постигне втечняването е необходимо газът да бъде охладен с течен азот до температура от приблизително -162 °С. Втечняването на природния газ постига предимства в няколко насоки:

 • В резултат на втечняването, газът заема до 1/600 част от обема си в газообразно състояние. Това улеснява и прави по-икономичен преносът му на големи разстояния;
 • Във втечнено състояние, природният газ не е запалим и не може да предизвика експлозия, поради което преносът и употребата му са по-безопасни;
 • Посредством втечняването се достигат максимални стойности на чистотата на газа, поради отделянето на фракции (прах, вода, хелий, тежки въглеводороди и други газове), останали след първоначалното му пречистване.
Верига на доставките на втечнен природен газ. Обща характеристика.

Към настоящия момент основното приложение на втечнения природен газ е да улесни транспортирането на природен газ от региони, в които той е наличен в големи количества до региони, които е разполагат с необходимите им запаси от природен газ. Веригата за доставките му е сложна, включваща изграждането на редица инфраструктурни обекти, преминаване  на природния газ в различни форми и преносът му през различни територии. Цялата тази верига на доставките е обезпечена посредством друга верига от субекти, договорите между тях и прехвърлянето на парични средства и собствеността върху природния газ между тях, като всичко това се случва и при силно застъпен международноправен елемент, а отношенията най-често са регулирани и от законодателства в различни правни системи.

В най-общи линии веригата на доставките на втечнен природен газ преминава през следните етапи:

 • Разработване на находището за природен газ;
 • Пренос на добития от находището природен газ чрез специално изграден тръбопровод до съоръженията, където се осъществява пречистването и втечняването му;
 • Натоварване на втечнения природен газ в танкери;
 • Пренос на втечнения природен газ по море до терминала, където се извършва регазификацията му;
 • От терминала за регазификация, втечнения природен газ постъпва в газопреносната мрежа, по която се извършва доставката му до крайните потребители.

Всички тези терминали, плавателни съдове и газопроводи неминуемо означават значителни първоначални вложения в инфраструктурата. Поради това, за да има подобен проект икономически смисъл, следва да е установено, че той може да осъществява дейност за период между 20 и 30 години, заедно с допълнителен период от няколко години, за покриване на евентуални непредвидени проблеми с производството.

Видно е, че и за да се обезпечи снабдяването с втечнен природен газ от дадено находище до крайния потребител, са необходими големи първоначални вложения и отстраняване на редица трудности и пречки. Предимствата на този начин на пренос на природния газ пред преноса посредством газопроводи обаче проличават при преноса на големи разстояния. Когато разстоянието до потребителя на втечнения газ е над 2000 км. – 3000 км., а и при по-малки разстояния, когато съществуват значителни пречки пред изграждането на газопроводи, преносът на втечнен природен газ е за предпочитане.

От гледна точка на международната търговия, втечненият природен газ се транспортира основно през международни води, докато изграждането на тръбопроводи, които да преминават през територията на различни държави, включва трудности при съобразяването с регулациите във всяка една от тях. Изграждането на подобни тръбопроводи крие рискове и по отношение на прекъсване на преноса през дадена територия поради проблеми с мрежата или вътрешни проблеми в някоя от държавите. Освен това, при преноса чрез тръбопроводи, изградени на територията на различни страни, е възможно преносът да бъде спрян и по чисто политически причини, което поставя участниците в сделките с природен газ в зависимост от волята на правителствата в тези страни.

Множеството аспекти на търговията с природен газ поставят и редица предизвикателства пред правната ѝ регулация от правилата за проектно финансиране, изграждането на преносната инфраструктура и терминалите за втечняване и регазификация, до превоза на природния газ и самите договори за доставката му.

Формиране на проекта и изграждане на инфраструктурата.

Изграждането на веригата за доставки на втечнен природен газ се предхожда от продължителен и сложен процес по формиране на проекта, уточняване на участниците в него, правната му форма, стратегията за развитие, необходимите инвестиции, осигуряването на финансиране, придобиването на необходимите лицензии и разрешения и др.

Най-често срещаната проектна структура включва създаването на обединение между участниците в изграждането на терминала за втечняване, който е и най-значителното капиталовложение във веригата. В структурата на това обединение обикновено участват национални и международни компании за горива, купувачи на втечнения природен газ или преносни предприятия. Обединението се финансира посредством инвестициите на участниците в него и чрез синдикирани заеми, отпускани от търговски банки и обезпечени чрез бъдещите вземания и активи на проекта.

При формирането на проекта следва да се изготвят огромен набор от документи, най-значимите сред които са:

 • Споразумението за създаване на обединение, което ще ръководи проекта. В него се посочват участниците, техните права и задължения, начините за осигуряване на финансирането на проекта, управлението, реда за придобиване и отчуждаване на имущество на обединението и пр.;
 • Споразумения между обединението, което ще осъществява проекта и правителството на държавата, на чиято територия той ще се осъществява. В споразумението се включват уговорки относно данъчното облагане на проекта и регулаторните му аспекти, включително необходимите разрешения, лицензии и концесии. В това споразумение се урежда и редът, по който държавата ще насърчи инвестицията, чрез осигуряване на сервитутни или други вещни права върху недвижими имоти, чрез съдействие при изграждане на инфраструктурата и пр.
 • Цялата документация във връзка с придобиването на лицензии, разрешения и концесии за изграждането на инфраструктурата на проекта и за правото да се извършват дейностите, предвидени в проекта.
 • Предварителни споразумения относно снабдяването на терминала за втечняване с природен газ, продажбата и доставката на втечнен природен газ;
 • EPC договори за изграждането на инфраструктурата на проекта;
 • Споразуменията за отпускане на заеми за финансирането на проекта;
 • Независими оценки на прогнозните цени на природния газ, развитието на пазара, достъпа на купувачите до него, както и оценка за наличието на достатъчно природен газ в находището и на достатъчно плавателни съдове и капацитет в терминалите за регазификация на втечнения природен газ.
Пренос на природния газ от находището до терминала за втечняване.

В началото на веригата за доставки стои добивът на природния газ от находището му и доставката му по тръбопровод до терминала за втечняване на природния газ, изграден на най-близкия морски бряг. Именно терминалът представлява и най-голямата инвестиция при изграждането на веригата за доставки на втечнен природен газ. Съоръженията за втечняване на природния газ имат две основни функции – пречистване на газа от фракции и охлаждането му до температура на втечняване. Обичайно се изграждат няколко паралелно действащи съоръжения, наричани вагони, чрез които се извършва пречистването и втечняване, но вагоните имат възможност да продължат работа и самостоятелно в случай на проблем, който да препятства работата на един от тях.

Условията, при които ще се осъществява снабдяването на терминала за втечняване с вече добития природен газ, сe уреждат с договор за снабдяване с газ. От голямо значение за конкретните клаузи на подобен договор, са регулациите в страната, където договорът се изпълнява и цялостната структура на проекта.

По отношение на структурата на проекта в тази част от веригата, се срещат няколко подхода:

 • Интегрирани предприятия – при тези предприятия участниците притежават дялове от капитала на субекта или субектите, които извършват добива на природния газ, втечняването му и продажбата. В тези случаи е възможно и да не се сключва договор за снабдяване с природен газ, а вместо него да се сключи споразумение между съдружниците, където да се определят конкретните им задължения. Дори при интегрираното предприятие обаче, с оглед данъчни цели може да се наложи сключване на формален договор за снабдяване с природен газ. Като цяло подобна структура на проектите за втечнен природен газ се среща по-рядко.
 • Операторът на находището и собственикът на терминала за втечнен природен газ да са отделни субекти. При този подход, който е и най-често срещаният, за да се съобразят интересите на различните участници се налага и договорите за снабдяване с газ да бъдат възможно най-изчерпателни и ясно да дефинират правата и задълженията на всяка от страните по тях. Снабдяването с газ може да се осъществи от дружество, в което държавата, на територията на която проектът се осъществява, е собственик на капитала или от дружество, на което държавата е предоставил концесия за разработване на находището за природен газ.

С оглед на гореизложеното, като цяло най-съществените клаузи в договорите за снабдяване с природен газ са свързани със:

 • Страните;
 • Гарантираните количества, които трябва да бъдат доставени до терминала за втечняване на дневна и годишна база, както и допустимите отклонения в количествата, в резултат на преноса и обработката на газа.
 • Срокът на договора – от кой момент и докога съществува задължението на снабдителя да доставя газ до терминала за втечняване
 • Цената – съществен елемент на договора, най- често обект на продължителни дискусии между участниците в проекта, тъй като от нея зависи и разпределението на приходите между тях, което от своя страна има значение и данъчното облагане на приходите от проекта.
 • Качество на природния газ, който ще бъде доставян – тази клауза съдържа описания на лимита на частици, влага, въглероден диоксид, сероводород и др., които може да се съдържат в газа и които трябва да бъдат премахнати преди процеса на втечняване.
 • Точката на доставка на газа – определя се крайната точка, до която снабдителят има задължение да достави газа. Тази клауза има съществено значение за цялата дейност, тъй като определя и в чия тежест ще бъде изграждането, експлоатацията и поддръжката на газопровода от залежите до терминала за втечняване. В този аспект на проекта е напълно възможна намесата и на трето лице – оператор на газопровода, отношенията с който следва да бъдат уредени с отделно споразумение.
 • Правилата и реда за измерване на количествата доставен газ – измерването се извършва на точката на доставка. Страните следва да уговорят кой ще има задължението да постави и поддържа средствата за измерване (обичайно това е задължение на оператора на терминала за втечняване), кой ще извършва измерването, как ще се осъществява периодичната профилактика на средствата за измерване, как ще се отстраняват несъответствията в измерените количества, възникнали в резултат на дефекти на измервателните уреди и пр.
 • Необходимите лицензи и разрешителни от държавни регулатори, които страните следва да придобият преди договорът да влезе в сила, както и необходимите решения на управляващите органи на страните по договора, както и изпълнението на изискванията, свързани с набавяне на необходимото финансиране на проекта.
 • Отговорността за претърпени от страните вреди, във връзка с неизпълнение последиците от него по отношение на други договорни задължения на страните спрямо трети лица
 • Клаузи за форсмажор и определяне на приложимото право и реда за разрешаване на възникнали спорове.
Продажба и доставка на природния газ по море

Веднъж втечнен, природният газ се товари на танкери, чрез които се транспортира през международни води до терминала за регазификация. В тези плавателни съдове газът се превозва във втечнено състояние в специални изотермични резервоари при температура от −160 до −150 °С.  Обикновено вместимостта на съвременните танкери е от 150 000 до 250 000 m³.

Отношенията по веригата веднага след втечняването на газа и до доставката му до терминала за регазификация, се уреждат с договорите за продажба на втечнен природен газ, чрез които най-често се осъществява и прехвърлянето на собствеността върху него. Именно този договор се намира в центъра на веригата за доставки и е с най-голямо значение за икономическата обосновка при осъществяването на един проект за втечнен природен газ.

През последните години тези договори търпят значително развитие. Една от най-съществените промени в тях е по отношение на продължителността им. В миналото с оглед и на началната инвестиция, която се е изисквала за започване на добив и изграждане на цялостната инфраструктура за втечняване на природния газ, за инвеститорите е било от съществено значение освен да обработват находища, които могат да се ползват между 20 и 30 години, да имат и гарантиран купувач за този период. Това е налагало за изкупуването на втечнения природен газ да се сключват договори за периоди от 20 до 30 години. Към настоящия момент такива договори все още се срещат на пазара, но вече се среща както еднократното закупуване на количества, така и сключването на договори за значително по-кратък срок. Самите дългосрочни договори пък се сключват за  по-кратки срокове – около 10-15 години.

Договорите за продажба на втечнения природен газ съдържат редица клаузи, които са сходни с тези на договорите за снабдяване с втечнен природен газ – количество, качество, период на доставка, цена и пр. Същевременно, тези договори разкриват и някои особености.

Една от най-характерните клаузи при договорите за покупка на втечнен природен газ е клаузата „вземай или плащай“. Първоначално възприета от договорите за продажба на природен газ в САЩ и Канада,  именно тя е служела на продавачите като гаранция, че за периода на договора ще разполагат със сигурни приходи. Същността на тази клауза се състои в това, че в договора е заложено количество втечнен природен газ което купувачът годишно е задължен да приеме. В случай че част от това количество на бъде взето от купувача, той въпреки това следва да го заплати. В резултат на развитието на търговията с природен газ, в последните години се наблюдава тенденция продавачите да избягват клаузата „вземай или плащай“, а да предпочитат клауза „вземай и плащай“, задължаваща купувачът да приеме всяка предвидена в договора доставка, независимо дали я е поискал или не.

Особености се наблюдават и по отношение на ценообразуването по договорите за продажба на втечнен природен газ. С оглед дългосрочния характер на договорите, цената в тях не е фиксирана, а се определя, чрез индексирането ѝ спрямо цената на други горива на различните пазари. Така например, моделът на ценообразуване в Азия и Тихоокеанския регион, включва индексиране на цените на втечнения природен спрямо цената на суровия нефт. В Европа се среща ценообразуване повлияно както от цените на суровия нефт, така и на нефтени продукти.

Прехвърляне на правото на собственост върху втечнения природен газ – при FOB договорите, собствеността и риска от погиването на товара преминават върху купувача в момента, в който втечнения природен газ бъде натоварен в танкера, а при договорите DAP – с разтоварването му от танкера. Договорите с клауза CIF предвиждат продавачът да осигури доставката и да застрахова товара за сметка на купувача. Тъй като при тези договори няма изрично уреден момент на прехвърляне на правото на собственост, а и за цели на данъчното облагане, често срещана е уговорка преминаването на собствеността и риска върху купувача да се осъществява в международни води.

Фактуриране и условия за плащане – обичайно плащането на дължимата цена се уговаря в срок между 10 и 30 дни от датата на прехвърляне на собствеността върху втечнения природен газ. В последните години плащането на цената често се обезпечава с издаването на акредитиви от търговски банки.

Обезщетения – по отношение на обезщетенията, в договорите за доставка на втечнен природен газ е възприета практиката да се поставя лимит на обезщетението, което една от страните може да дължи за неизпълнение на задълженията си. При достигане на този лимит, другата страна има правото или да преустанови изпълнение на договора до заплащане на дължимото обезщетение, или да прекрати договора. По отношение на неустойките, при по-старите договори за покупка, по правило не са предвиждани неустойки за продавача, ако не успее да достави определено количество втечнен природен газ. Неблагоприятните последици за него са се изразявали в намаляване на сумата по клаузата „вземай или плащай“. Към настоящия момент договорите за продажба на втечнен природен газ включват и клаузи за неустойки спрямо продавачът, който не е доставил дължимите количества газ, имащи за цел най-вече да покрият разходите за заместващи покупки от трети лица. Спрямо купувачът, неизпълнението на задължението да се получат договорените количества газ се обезпечава от клаузата „вземай или плащай“.

Приложимо право – при сключването на договора следва да се вземат предвид всички особености на правната система, към която принадлежи приложимото право. Най-предпочитани в практиката са Английското право и правото на щата Ню Йорк.

Уреждане на спорове – споровете по договорите за продажба на втечнен природен газ рядко се разглеждат пред държавни съдилища – арбитражът е предпочитаното средство за разрешаването им.

Непреодолима сила

От историческа гледна точка, клаузите за форсмажор в договорите за продажба на втечнен природен газ са били дефинирани доста широко, позволявайки на страните да се позовават на форсмажор, стига да не действали с груба небрежност. Съвременните договори включват доста по-стриктни основания за форсмажор, а за да могат да се позоват на него, страните следва да са положили и разумна грижа.

В договора за продажба на втечнения природен газ или в отделно споразумение се уговарят и условията за преноса му по море. Най-често споразумението се уговаря при условията на FOB (Free on Board), при които купувачът е задължен да осигури транспорта на втечнения природен газ от терминала за втечняване до окончателното местоназначение. Задължение на продавача е да осигури пристанищен кей за безопасното натоварване на втечнения природен газ. От своя страна, купувачът трябва да осигури плавателни съдове, които да отговарят на изискванията на пристанището, да бъдат с подходящите размери и да съответстват на предвидените в договора спецификации на плавателните съдове. Купувачът следва да изпрати до продавача нотис за готовност на танкера да извърши натоварването. Купувачът отговаря и за спазването на срока, в който следва да се извърши натоварването на газа и следва да обезщети продавача за вредите, които могат да възникнат от забавяне при натоварването. Продавачът ще носи отговорност за забавяне на натоварването на танкера, причинено от негови действия или неизправност на неговите съоръжения.

Регазификация на втечнения природен газ и постъпването му в газопреносната мрежа

В крайна сметка, след като втечнения природен газ бъде транспортиран до местоназначението, следва да се извърши неговата регазификация. В миналото, а и към днешна дата голяма част терминалите за регазификация са притежание и се експлоатират от оператори на газопреносни мрежи, които имат ангажимента да придобиват и снабдяват с газ пазара в дадена страна. В резултат от това, терминалите за регазификация са подлежали на строга регулация, с оглед нуждата да осигуряват природен газ.

В последните десетилетия, първо в САЩ, а след това и в Европа се налага процес на постепенна дерегулация на пазарите на природен газ, който засяга и терминалите за втечнен природен газ. Основна стъпка към дерегулацията представлява изискването за предоставяне на свободен достъп до терминалите на участниците на пазара на втечнен природен газ при недискриминационни условия. Договорите за ползване на терминал за втечнен природен газ се сключват между оператора на терминала и всеки участник на пазара, който желае да ползва капацитета на терминала. Сред клаузите, които най-често се включват в тези договори са:

 • качеството и спецификацията на втечнения природен газ и на природния газ, получен след регазифицирането;
 • условията и реда за измерване на количествата втечнен природен газ и регазифицирания природен газ;
 • технически спецификации на терминала и на танкерите за втечнен природен газ;
 • приложимо право и ред за уреждане на споровете;
 • цената на услугата. Обичайно цената е фиксирана за първоначалния период на действие на договора за достъп, но се предвижда и ред, по който тя може да се изменя за покрие задължения на оператора на терминала, възникнали в резултат на последващи регулации, въвеждане на нови или увеличаване на съществуващи данъци и такси, промени в разходите за поддръжка на терминала и пр.
 • график за разтоварване и регазификация на природния газ;
 • разпределението на капацитета на терминала, за което може да се сключи и отделно споразумение между оператора и ползвателите на терминала;
 • срок на договора;
 • правила за продължаване на договора след изтичането на първоначалния му срок;
 • права и задължения на страните във връзка с разтоварването и регазификацията на втечнения природен газ;
 • права на ползвателите във връзка с резервиране на капацитет при бъдещи разширявания на терминалите.

При сключването на тези договори, операторът следва да вземе предвид и доколко договорите с различните потребители ще съдържат сходни условия, тъй като ако бъдат уговорени твърде различни условия по различните договори, се създават предпоставки за проблеми при координиране действията на ползвателите при доставките на втечнен природен газ.

След като втечненият природен газ се регазифицира, следва неговото постъпване в газопреносните мрежи на държавата по местоназначение и достигане до крайните потребители. По този начин най-често завършва веригата за доставки на втечнен природен газ. Разбира се, алтернатива за приключване на веригата за доставки, която се разпространява през последните години е след като втечненият газ стигне местоназначението си, той да бъде натоварен на камиони, които да го транспортират във втечнено състояние до съоръжения или превозни средства, които го потребяват в този му вид. Именно по отношение на този начин на консумация на втечнения природен газ предстоят и най-сериозните предизвикателства пред юристите в световен мащаб.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.