Изменения в  Закона за защита на конкуренцията

Въведени с Държавен вестник брой 17/2021 г.

 

 

Въведените промени в  Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) са продиктувани от стремежа на законодателя да приведе вътрешното законодателство към нормите на Директива 2019/1 на Европейския парламент и на Съвета – за предоставяне на правомощия на органите по конкуренция на държавите членки, за да бъдат по ефективни  в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар и на Директива 2019/633 на Европейския парламент и Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставките на селскостопански и хранителни продукти.

NEWSLETTER
www.drp-legal.com

Транспонирането на Директивите води до изменения в закона в няколко главни насоки:

1. Промени в уредбата свързана с правомощията на Комисията за защита на конкуренцията („Комисията“). В сила от 26.02.2021 г.:

 • Засилване на гаранциите за независимост на Комисията;
 • Засилване на правомощията на Комисията свързани с антиконкурентно поведение – право за разследване и взимане на решения за налагане на мерки, право на достъп до всяка информация, която е достъпна на проверяваното дружество;
 • По-високо ниво на самостоятелност на Комисията – по собствена преценка образува производство и преценява дали случаите попадат в нейният обхват;
 • Предвидени са санкции при предоставяне на невярна или непълна информация;
 • Право за извършване на проверки, на място, в частни помещения на представители или членове на управителните органи или на персонала на проверяваното дружество ако има основателно подозрение за съхраняване на служебни документи(със съдебно решение за проверката). МВР може да съдейства при извършване на проверките;
 • Въвежда се възможност на участници на съответния пазар да дадат становище във връзка с предложени задължения от ответна страна, с които се постига преустановяване на поведението, във връзка с което е образувано производството по Глави 3 и 4 от ЗЗК и чл. 101 и 102 от ЗФЕС;
 • Въвеждане на възможност при установено нарушение по чл. 15 или 21 от ЗЗК или по чл. 101 и 102 от ДФЕС да бъдат санкционирани и икономическите правоприемници на предприятието нарушител, както и лицата, упражняващи контрол върху предприятието нарушител.
 • Въвеждане на възможност за налагане на санкции на участниците в сдружения, когато са пряко или косвено свързани с нарушението;
 • Въвеждане на възможност за правене на вноски от членовете на предприятие, което не е в състояние да плати, за покриване на размера на санкцията;
 • Нови правомощия свързани със засиленото трансгранично сътрудничество.

2. Промяна в уредбата относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата на доставки на селскостопански и хранителни продукти – нова Глава 7б „НЕЛОЯЛНИ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ ПО ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ“. В сила от 01.11.2021:

 • Създаване на критерий за групиране на доставчици и купувачи според годишния им оборот;
 • Въвеждат се забрани в отношенията между доставчици и купувачи, в случай че купувачът има годишен оборот над 3 911 000 лв и при отчитане на оборота на доставчика, както следва:

– Въвеждане на „Абсолютни забрани“ за нелоялни търговски практики – практики, които по естеството си се смятат за недопустими – въвеждат се максимално допустими срокове за плащанията от купувач към доставчик (до 30 дни от доставката); ограничения при отказ от поръчки за нетрайни продукти (минимум с 30 дневно предизвестие); ограничения спрямо купувача при промени и прекратяване на договори; ограничения в други условия по договорите;

– Въвеждане на „Условни забрани“ за нелоялни търговски практики – практики, които са позволени при предварително договаряне, но с ясни и недвусмислени условия – касаят условия за връщане на непродадени продукти, пренасяне за сметка на доставчика на разходи за маркетингови, рекламни дейности, логистика и транспорт; други;

 • При нарушения на забраните е предвидено комисията да налага на купувач на селскостопански и хранителни продукти имуществена санкция в размер от 5000 до 300 000 лв.
 • Преди окончателното произнасяне Комисията може да предложи на страните да използват медиация или друг алтернативен способ за доброволно уреждане на спора;

Съществуващите договори за доставка трябва да се преведат в съответствие с променените разпоредби в  12-месечен срок от влизането на закона в сила (до 26.02.2022 г.).

3. Въвеждат се промени в производството пред КЗК, които да внесат предвидимост и по-висока сигурност. В сила от 26.02.2021 г.:

 • Въвеждане на възможност за провеждане на открити заседания от разстояние;
 • Страните вече имат регламентиран срок, в който да се  запознаят с материалите по преписка на Комисията – срока за предоставяне на писмени възражения;
 • Създадена е възможността при поискване да се проведе открито заседание, за изслушване на заинтересованите лица и страните

4. Въвеждат се промени в производството по издаване на разрешения за концентрация. В сила от 26.02.2021 г.:

 • При наличие на данни относно съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция Комисията указва на заявителите да предложат промени в условията на концентрацията с цел отстраняване на антиконкурентните ефекти, в рамките на ускореното проучване.
 • Комисията може да назначи особен представител – независим контролиращ управител, който следи за изпълнението на одобрените от Комисията мерки и служи за гарант, че концентрацията ще бъде осъществена с необходимата степен на сигурност.

Освен всичко друго с изменението на ЗЗК се дефинират, за целите на закона, някои понятия като:

 • Таен картел;
 • Намаляване на санкции;
 • Икономическо правоприемство;
 • Европейска мрежа по конкуренция и др.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.