КАКВО ОЗНАЧАВА ESG и КОГО ЗАСЯГА?
НОВИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С УСТОЙЧИВОСТТА

С последните си законодателни инициативи, свързани с въпросите за устойчивостта и тяхното отчитане ЕС заявява сериозното си намерение да играе ролята на своеобразен световен лидер в регулацията на тези въпроси. Очаква се влязлата в сила в началото на тази година Директива относно отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта да обхване повече от 50 000 дружества, осъществяващи дейност в рамките на Съюза, а Директивата относно дължимата грижа на дружествата във връзка с устойчивостта, която предстои скоро да бъде приета – около 13 000 европейски дружества.

NEWSLETTER
www.drp-legal.com

ESG – ФАКТОРИ НА УСТОЙЧИВОСТ. КАКВО СТОИ ЗАД ТОВА?

Environmental – екологични фактори

Social – социални фактори и свързани със служителите въпроси

Governance – управленски въпроси

ESG придобива все по-голяма значимост за прилагането на успешен бизнес модел в Европа. Последните законодателните инициативи на Европейския съюз в сферата на устойчивостта са в отговор на нарастващите очаквания на потребителите и инвеститорите в рамките на Съюза да бъдат информирани за въздействията на бизнесите върху въпросите за устойчивостта и са крачка към постигането на целите на „Европейския зелен пакт“.

КОГО ЗАСЯГА?

С Директива относно отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта („ДОПУ“) (Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)), в сила от 05.01.2023 г., която държавите членки следва да транспонират в националните си законодателства до 06.07.2024 г. се надгражда съществуващата правна рамка.

До сега задължение за отчитане във връзка с устойчивостта имаха само големите дружества, извършващи дейност в обществен интерес – основно големите публични дружества, кредитни институции и застрахователни предприятия.

С новата директива се предвижда поетапно въвеждане на задължение за отчитане във връзка с устойчивостта и за:

(а) всички останали големи европейски предприятия,

(б) малките и средните предприятия (с изключение на микропредприятията), чиито ценни книжа се търгуват на регулиран пазар в държава членка, както и за

(в) предприятия от трети страни извън ЕС с генериран оборот в ЕС от над 150 млн. евро, които отговарят на определени изисквания (а именно или притежават дъщерно дружество, установено на територията на държава членка, което е голямо средно или малко предприятие, чиито ценни книжа се търгуват на регулиран пазар в държава членка, или клон в ЕС, чиито нетен оборот надвишава 40 млн. евро).

КАКВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪЗНИКВАТ ЗА КОМПАНИИТЕ?

От задължените предприятия ще се изисква да включват в специален раздел от своя доклад за дейността в единен електронен формат за отчитане информацията, необходима за разбиране на въздействията на предприятията върху въпросите на устойчивостта, както и информацията, необходима за разбиране на начина, по който въпросите на устойчивостта засягат развитието, резултатите и състоянието на предприятията (принцип на двойната същественост).

Отчитането във връзка с устойчивостта следва да се извършва в съответствие със стандарти, част от които бяха приети от Комисията на 31.07.2023 г.  – два общи и десет специални стандарта, свързани с конкретни екологични, социални и управленски въпроси. Дружествата следва да се отчитат само по въпросите, които са съществени за техния бизнес модел/дейност, като за да определят кои са тези въпроси, те следва да осъществяват оценка за същественост. Предстои да бъдат приети  отделни стандарти за публичните МСП и за тези МСП, които нямат задължение за отчитане по директивата, но са решили да се отчитат доброволно, както и за предприятията от трети страни. Очаква се и изготвянето на технически насоки за приложението на стандартите.

Отчетите на дружествата ще подлежат на външен независим одит от акредитиран одитор.

КОГА ВЛИЗАТ В СИЛА НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ?

ДОПУ ще започне да се прилага поетапно по отношение на различните категории задължени дружества, считано от 2025 г., през която първата задължена група следва да извърши отчитане за финансовата 2024 г.

КАКВО ДРУГО СЕ ОЧАКВА В СФЕРАТА НА ESG РЕГУЛАЦИЯТА?

За немалък брой дружества, осъществяващи дейност в ЕС се очаква скоро да бъдат въведени допълнителни задължения във връзка с правата на човека и околната среда. В Предложение за Директива относно дължима грижа на дружествата във връзка с устойчивостта и за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 (Directive on Corporate Sustainability Due Diligence) за определени големи дружества е предвидено задължение да полагат на корпоративно ниво дължима грижа във връзка с идентифицирането, предотвратяването, смекчаването, прекратяването и отчитането на действителните и потенциалните неблагоприятни въздействия върху правата на човека и околната среда, произтичащи от техните собствени дейности, от дейностите на техните дъщерни дружества и от стопанските отношения, свързани с техните вериги на стойността.

Задължени лица съгласно проекта за директива се предвижда да бъдат:

(а) дружества, учредени в съответствие със законодателството на държава членка с повече от 500 служители и нетен световен оборот от над 150 млн. евро;

(б) дружества, учредени в съответствие със законодателството на държава членка с повече от 250 служители и нетен световен оборот от над 40 млн. евро, при които поне 50 % от оборота е генериран в секторите, свързани с:

(i) производство и търговия на едро с текстил, облекло и обувки

(ii) селско и горско стопанство, рибарство, производство на хранителни продукти и търговия на едро със селскостопански суровини, живи животни, дървесина, храни и напитки

(iii) добив на минерални ресурси, производство на продукти от основни метали, други продукти от други неметални минерални суровини и метални изделия, както и търговия на едро с минерални ресурси и основни и междинни минерални продукти;

(в) дружества, учредени в съответствие със законодателството на трета държава извън ЕС, които имат или (i) нетен оборот в Съюза над 150 милиона евро, или (ii) нетен оборот в Съюза над 40 милиона евро, при условие, че поне 50 % от нетния им световен оборот е генериран в един или повече от секторите, изброени в т. (i) – (iii) на б. (б) по-горе.

В изпълнение на задължението за полагане на дължимата грижа дружествата ще следва да: (i) включват дължимата грижа в своите политики; (ii) установяват действителни или потенциални неблагоприятни въздействия; (iii) предотвратяват, смекчават потенциалните неблагоприятни въздействия, прекратяват действителните неблагоприятни въздействия и свеждат до минимум мащаба им; (iv) установяват и поддържат процедура за подаване на жалби; (v) наблюдават ефективността на своята политика и мерки за дължима грижа; (vi) съобщават публично информация относно дължимата грижа.

В предложението за директива също така се предвижда задължение за някои големи дружества да приемат план, за да се гарантира, че бизнес моделът и стратегията на дружеството са съвместими с прехода към устойчива икономика и с ограничаването на глобалното затопляне до 1,5 °C в съответствие с Парижкото споразумение. Предложението за директива въвежда гражданска отговорност на задължените дружества за възникнали неблагоприятни въздействия, довели до вреди, поради неизпълнение на задълженията на дружествата по директивата. Новост също така е задължението за полагане на грижа от страна на директорите на задължените дружества. Държавите членки ще следва да определят санкциите за нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно директивата, които следва да се основават на оборота на дружеството.

Директивата относно дължима грижа на дружествата във връзка с устойчивостта все още не е приета, но се очаква това да се случи през 2023 г. След приемането й държавите членки ще разполагат с двугодишен срок, за да я имплементират във вътрешното си законодателство.

КОГО ОЩЕ ЗАСЯГАТ ДИРЕКТИВИТЕ?
ОЧАКВА СЕ БРОЯТ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ДРУЖЕСТВА ДА Е ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ГОЛЯМ ОТ ВКЛЮЧЕНИТЕ В СУБЕКТНИЯ ОБХВАТ НА ДИРЕКТИВИТЕ, ТЪЙ КАТО ЗА НЕМАЛЪК БРОЙ ДРУГИ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЩЕ ВЪЗНИКНАТ АНГАЖИМЕНТИ, ПОРАДИ СТОПАНСКИТЕ ИМ ОТНОШЕНИЯ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИ ПО ДИРЕКТИВИТЕ ЛИЦА.

За тези дружества директивите предвиждат специални правила за отчитане и оказване на подкрепа. Въпреки, че за тях не е предвидено задължение за отчитане по ДОПУ, такива малки и средни предприятия, които са в трайни стопански отношения със задължени предприятия също могат да решат да се отчитат доброволно по въпросите, свързани с устойчивостта, за да могат да отговарят на изискванията за предоставяне на информация на въпросните задължени предприятия. За целта се предвижда да бъдат изготвени специални по-опростени стандарти, по които тези предприятия да се отчитат по ефикасен и пропорционален начин. Отделно от това се очаква да бъдат приети и насоки за отчитането по веригата на стойността, които би следвало да внесат допълнителна яснота по отношение предоставянето на информация от дружества, които не са включени в кръга на задължените дружества по ДОПУ.

Същевременно малките и средните предприятия, включително микропредприятията, които са в трайни бизнес отношения с дружества, обхванати от Предложението за Директива относно дължимата грижа на дружествата във връзка с устойчивостта могат да бъдат изправени пред значителни трудности, свързани с изпълнението на налаганите им от тези дружества изисквания съгласно директивата. Такива трудности могат да бъдат липса на ноу-хау и на специализиран персонал, значителни допълнителни разходи. Затова в предложението е предвидено, че на малките и средните предприятия следва да се помогне да изградят нужния оперативен и финансов капацитет, както и че от задължените дружества се изисква да предоставят целенасочена и пропорционална подкрепа на малките и средните предприятия, включително когато жизнеспособността им би могла да бъде застрашена от прилагането на мерки в изпълнение на директивата.

В заключение, анализираните директиви предвиждат съществени нови задължения за немалък брой дружества, които предстои да бъдат въведени в националните законодателства на държавите членки и да започнат да се прилагат поетапно за различните групи задължени предприятия. В България към момента не са предприети действия по имплементиране на ДОПУ във вътрешното законодателство. Въпреки това, доколкото подготовката за изпълнението на тези задължения изисква немалко допълнителни ресурси и време, е желателно дружествата своевременно да пристъпят към запознаване с материята в детайли и да започнат да работят за идентифициране на нужните правни, организационни и финансови мерки, които следва да се предприемат в техния случай.

За повече информация във връзка с ESG регулациите можете да се свържете с нас:

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.