Министерски съвет одобри Програма за компенсиране на небитовите потребители на електрическа енергия

 

 

Рязкото увеличение на цените на електрическа енергия през последните месеци, създаде значителни затруднения на бизнеса в Република България, доведе до спиране на производства и влошаване на икономическото състояние на небитовите клиенти на електрическа енергия, голяма част от които вече изпитват затруднения в резултат на пандемията COVID-19.

С цел облекчаване на тежестта спрямо небитовите клиента и справяне с последиците от съществените и неблагоприятни колебания на цените на електрическата енергия, Министерски съвет, със свое решение № 739 от 26.10.2021г. одобри Програма за компенсиране на  небитови крайни клиенти на електрическа енергия, изменена с Решение № 771 от 06.11.2021г.  („Програмата“). Програмата вече получи положително становище от Европейската комисия и плащанията няма да се считат за държавна помощ.

NEWSLETTER
www.drp-legal.com

Условия на Програмата

Предвижда се период на подпомагане от 1 октомври 2021 г. до 30 ноември 2021 г. включително. Компенсациите ще бъдат изплатени до края на 2021 г. За изплащане на компенсации е предвиден бюджет в общ размер 450 млн. лева.

Чрез Програмата за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия ще се подпомогнат всички небитови крайни клиенти по смисъла на § 1, т. 27г и 33а от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката.

Компенсацията ще се изчислява на базата на количествата активна електрическа енергия, върху която се начислява цена „задължение към обществото“, с фиксирана сума за подпомагане от 110 лв. на един MWh, като в сумата не е включен ДДС. Чрез компенсацията ще бъде намалена дължимата за плащане сума от небитовите крайни клиенти. Компенсацията ще бъде извършена от страна на Доставчика, с който небитовите крайни клиенти имат сключен договор за доставка на електрическа енергия.

Механизъм на подпомагане

Механизмът на подпомагане ще се осъществява посредством автоматично отпускане на компенсации въз основа на сключен договор между Министерството на енергетиката и Доставчиците (търговците на електрическа енергия, доставчиците от последна инстанция, производителите на електрическа енергия, продаващи директно на крайни небитови клиенти, и оператора на организиран борсов пазар на електрическа енергия). За реализирането на мярката ще бъдат използвани одобрени типови договори.

До 15-о число на текущия месец Доставчиците ще подават пред Министерството на енергетиката заявление по образец заедно със справка по образец, съдържаща опис на фактурите, издадени от Доставчика за предходния месец, в които е отразена извършената компенсация.

Също до 15-о число на текущия месец Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ ще предоставя в Министерството на енергетиката информация за количествата електрическа енергия, върху която се начислява цена „задължение към обществото“, потребена количества от небитови крайни клиенти, получатели на помощта, за предходния месец.

С оглед разликите в периодите и начините, по които Доставчиците начисляват и фактурират сумите за потребената електрическа енергия от небитовите потребители, при сключване на договорите с отделните доставчици министърът на енергетиката може да договори различни дати за подаване на заявленията от Доставчиците, както и различни дати за получаване на необходимата информация от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Програмата предвижда различни механизми в зависимост от това дали небитовите потребители са присъединени към електропреностната или към електроразпределителната мрежа.

По отношение на компенсацията на разходите на небитови крайни клиенти, поисъединени към електропреносната мрежа, в случай че предоставената от Доставчиците информация е коректна, Министерството на енергетиката предоставя 100 % от финансовите средства по банкова сметка на Доставчика.

За компенсация на разходите на небитови крайни клиенти, присъединени към електроразпределителни мрежи, при коректност на предоставената информация, Министерството на енергетиката предоставя 80 % от финансовите средства по банкова сметка на Доставчика. Министерството на енергетиката ще изплаща на Доставчиците остатъка от финансовите средства в срок до 20-о число на текущия месец след извършване на съпоставка на количествата активна електрическа енергия, върху която се начислява цена „задължение към обществото“, за предходния месец, съдържаща се в справката от Доставчика с количествата активна електрическа енергия, посочени в информацията, предоставена от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Информация за полагащата се компенсация ще се посочва във фактурите, издавани от Доставчиците.

За фактури, издадени преди подписване на договора, по които се дължи компенсация, която не е отразена във фактурата, Доставчикът е задължен да уведоми клиента за полагащата му се компенсация, която се предоставя на последния чрез намаляване на следващо плащане от клиента.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.