Новите регулации в хранителната индустрия

 

 

New Food Law in Bulgaria Requires from now on all Online Traders of Foods to be Registered in a Public Register. For more information you can reach the article published here http://progressive.bg/.

Ivelina Cherneva

NEWSLETTER
www.drp-legal.com

Новият Закон за храните, който влезе в сила на 09.06.2020 г. за пръв път въведе конкретни изисквания за онлайн търговците на храни.

НОВИТЕ ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

От сега нататък освен изискванията на Закона на защита на потребителите, които са общи за онлайн търговия на всякакви продукти и услуги (търговия от разстояние), за онлайн търговците на храни се въвежда специален регистрационен режим.

Новият режим засяга всички електронни магазини за храни (независимо дали има или не физически съществуващ и действащ магазин), ресторанти и заведения, които предлагат поръчка и доставка до дома и всички платформи за онлайн търговия на храни.

Вече всеки онлайн търговец на храни ще е длъжен да бъде надлежно регистриран преди да започне да предлага хранителни продукти през своя електронен магазин. Компетентен орган по регистрация е директорът на съответната областна дирекция по безопасност на храните по местонахождението на обекта (ако съществува и физически магазин) или на централата на средството за комуникация от разстояние.

Веднъж включени в този регистър, онлайн търговците на храни ще бъдат длъжни освен това да уведомяват компетентните органи и при преустановяване на своята онлайн активност по някаква причина. В този случай те трябва да уведомят компетентния орган в 7-дневен срок от спиране на дейността, като подадат информация и за планирания период на спиране на дейността.

Тепърва ще се уреждат конкретните изисквания и процедури с наредба, която министърът на земеделието, храните и горите трябва да издаде в 6-месечен срок от влизане на закона в сила, т.е. най-късно до 09.12.2020 г.

От друга страна за самите онлайн търговци на храни е важно да знаят, че в тримесечен срок от влизането в сила на този закон, а именно до 09.09.2020 г., са длъжни да подадат заявление и да се регистрират по новите правила.

Към досега съществуващите регистри, водени от БАБХ, вече се създава и публичен регистър на хранителните добавки и храните, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване. Този регистър, заедно с регистрите на бизнес операторите, обектите за производство, преработка и/или дисция на храни, ще бъдат публично достъпни на интернет страницата на БАБХ.

Нови изисквания се въвеждат и при транспортиране на определени продукти. Транспортирането на месо и месни продукти, рибни продукти, мляко и млечни продукти, яйца и яйчни продукти, както и брашно, хляб, хлебни и сладкарски изделия ще се извършва само с превозни средства, вписани в специален регистър към БАБХ или регистрирани от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз. Този регистър отново ще бъде публично достъпен на интернет страницата на БАБХ, а самата регистрация на превозните средства ще се удостоверява със специален стикер.

С новия Закон за храните се въвеждат ясни изисквания към обектите за производство и търговия на едро и изискванията за търговия на дребно с материали и предмети, предназначени за контакт с храни, като производството и търговията на едро с такива материали и предмети, ще се извършва при регистрационен режим. Компетентни органи са директорите на областните дирекции по безопасност на храните.

Производителите на материали и предмети, предназначени за контакт с храни, ще трябва също така да декларират съответствие с изискванията не само на Регламент (ЕО) № 1935/2004 и на българското законодателство и правото на Европейския съюз, както и спазване на добрите производствени практики съгласно Регламент (ЕО) № 2023/2006, с което се прави още една стъпка към хармонизиране на българското законодателство с европейските изисквания.

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ЕТИКЕТИРАНЕТО НА ПРОДУКТИ

Новият Закон за храните въвежда за пръв път и обозначенията „Добит в България“ и „Продукт от България“ като част от изискванията за етикетиране на храни, представляващи първични продукти, добити на територията на Република България.

За да се счита един продукт „Продукт от България“ е необходимо основната съставка (повече от 50% от тази храна), използвана за неговото производство, да е добита на територията на Република България или всички етапи на производствения процес да са били осъществени на територията на страната.

Макар новият Закон за храните да влиза в сила незабавно в деня на обнародването му в Държавен вестник на 09.06.2020 г., специалните наредби, които ще регламентират детайлно изискванията, ще бъдат издавани в 6-месечен срок след това. А дотогава „старите“ наредби по отменения вече Закон за храните, ще обслужват новия закон.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.