Нов списък нелоялни търговски практики се въвеждат с измененията на Закона за защита на конкуренцията от 26 февруари 2021 г.
Нови рестрикции в отношенията между търговците и доставчиците в хранителната индустрия, публикувани в списание Progressive тук.

NEWSLETTER
www.drp-legal.com

С изцяло новата Глава 7 „б” на Закона на защита на конкуренцията (ЗЗК) се въвежда списък от забранени нелоялни търговски практики, с които от сега нататък всички големи участници на пазара на селскостопански и хранителни продукти трябва да се съобразяват. 

КОГО ЗАСЯГАТ ПРОМЕНИТЕ?
Промените, въведени чрез имплементиране на Директива (EC) 2019/633 относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти имат за цел да защитят интересите на малките и средни доставчици в отношенията им с по-големите предприятия във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.
Въведените забрани се стремят да компенсират по-слабата позиция при договаряне, в която тези доставчици се намират. Прави впечатление, че българският законодател има дори по-рестриктивен подход, отколкото този, заложен в Директива (ЕС) 2019/633.

Новите правила защитават малките и средни доставчици, както и по-големите доставчици в отношенията им с по-големи от тях купувачи. Защитата зависи от годишния оборот на доставчика и на купувача един спрямо друг.

КАТЕГОРИИ КУПУВАЧИ, ОБХВАНАТИ ОТ НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ЗЗК:
1. Праг на годишен оборот 3 911 000 (2 млн. евро) – купувачи над този праг в отношения с доставчици под прага.
2. Праг на годишен оборот 19 558 000 (10 млн. евро)  – купувачи над този праг в отношения с доставчици под прага.
3. Праг на годишен оборот 97 791 000 (50 млн. евро)  – купувачи над този праг в отношения с доставчици под прага.
4. Праг на годишен оборот 293 374 000 (150 млн. евро)  – купувачи над този праг в отношения с доставчици под прага.
5. Праг на годишен оборот 684 540 000 (350 млн. евро)  – купувачи над този праг в отношения с доставчици под прага.
ПРОДУКТИ, ЗАСЕГНАТИ ОТ ЗАБРАНИТЕ:
Обхванати са договори между доставчици и купувачи по отношение на селскостопански и хранителни продукти, посочени в Приложение I от Договора за функциониране на ЕС, както и всякакви други храни, получени от обработката им. Тук се включват и всякакви напитки, с изключение на някои спиртни напитки, познати като „концентрати“. Новите изисквания изглежда не обхващат отношенията с доставчици на води – минерални, изворни и други.

ВЪВЕЖДАТ СЕ ДВЕ КАТЕГОРИИ ЗАБРАНЕНИ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ – АБСОЛЮТНИ И ОТНОСИТЕЛНИ

АБСОЛЮТНИ ЗАБРАНИ: Абсолютни забрани при всякакви обстоятелства са следните нелоялни търговски практики:
• Уговаряне на срок за плащане от купувач на доставчик за доставка на селскостопански и хранителни продукти, който надвишава 30 дни след (i) датата на издаване/ получаване на фактурата или (ii) датата на самата доставка при еднократни доставки или (iii) след изтичане на договорения срок за доставка при редовни доставки, който срок за доставка се приема за не по-дълъг от един месец. Ограничението от 30 дни важи еднакво както за договори за редовни доставки на стоки, така и за договорни отношения, които предполагат еднократна доставка. Макар самата Директива (EC) 2019/633 да дава възможност за по-дълги срокове за плащане при продукти, които не са нетрайни, българският законодател третира еднакво отношенията между доставчици и купувачи, независимо дали се касае за нетрайни или други селскостопански и хранителни продукти.
• Купувачът да прави отказ от поръчки на нетрайни селскостопански и хранителни продукти. Отказ може да се прави с минимум 30 дневно предизвестие.
• Едностранни промени в условията на споразумението за доставка от купувача, както и едностранно и неоснователно прекратяване. Купувачите не могат едностранно да променят условия, свързани със съществени елементи на доставката, дори това да е било възможно съгласно общи условия, при които са подписвани договорите.
• Искане на купувача от доставчика на плащания, несвързани с продажбата на селскостопанските и хранителни продукти. Касае всякакъв вид странични такси и друг вид плащания, които купувачът може да изисква от доставчиците си.
• Искане на купувача от доставчика на плащания при влошаване на качеството или брак на стоките, когато доставчикът не би следвало да отговаря.
• Отказ от купувача да предостави писмено потвърждение за споразумение за доставка, въпреки искането на доставчика.
• Злоупотреба с търговски тайни на доставчика от страна на купувача по смисъла на Закона за защита на търговската тайна.
• Предупреждение от страна на купувач, че би предприел ответни търговски действия, ако доставчикът упражнява своите договорни и законни права.
• Прехвърляне на разходи за проучване на клиентски жалби за продукти на доставчика, когато доставчикът не би следвало да е отговорен.
• Налагане на забрана или санкциониране от страна на купувача спрямо доставчика за предоставяне на същите или по-добри условия на трети лица. Тази разпоредба засяга от тук нататък ексклузивните доставки, като за бизнеса е спорно кой всъщност ще понесе негативите от това.

ОТНОСИТЕЛНИ ЗАБРАНИ: Забраняват се и следните нелоялни търговски практики, касаещи селскостопански и хранителни продукти, освен ако купувачът не се е договорил за тях с ясни и недвусмислени условия (относителни забрани):

• Връщане от купувача на непродадени продукти на доставчика, без купувачът да е заплатил за тях и/ или без да е заплатил за изхвърлянето им.
• Таксуване на доставчика като условие за складирането, излагането или включването в продуктовата гама или предлагането на пазара на продукти.
• Искане към доставчика да поеме разходи за намалени цени на продукти, продавани в рамките на промоция.
• Искане към доставчика да поеме разходи за реклама, маркетинг, оборудване и поддържане на помещения, транспорт или логистика.
• Искане към доставчика за намаляване на цените на продуктите със задна дата.
Относително забранените търговски практики могат да бъдат въведени в отношенията търговец-доставчик единствено ако условията, при които ще се прилагат, бъдат подробно и ясно разписани в договор между тях.
СРОКОВЕ ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ
Правилата, засягащи доставките на селскостопански и хранителни продукти ще влязат в сила на 01.11.2021 г. Но търговците имат срок до 26.02.2022 г. да съобразят съществуващите си договори с новите изисквания. На практика това има две последици:
Първо, всички договори, сключени до 01.11.2021 г. трябва да бъдат съобразени с новите изисквания в срок до 26.02.2022 г.
Второ, всички договори, които тепърва предстоят да бъдат сключени след 01.11.2021 г. трябва изначално да бъдат съобразени с новите правила.
САНКЦИИТЕ
Купувач на селскостопански и хранителни продукти, упражняващ забранена нелоялна търговска практика, подлежи на имуществена санкция в размер от 5000 до 300 000 лв.

Тепърва предстои да проследим как новите изисквания на Закона за защита на конкуренцията ще повлияят на бизнес процесите в сферата на хранителната индустрия и как ще бъдат тълкувани и прилагани от правозащитните органи в България.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.