Newsletter

This material represents a general overview of the recent developments in Bulgarian legislation as of 10.05.2021. Nothing in this newsletter is intended to provide legal or other professional advice for a specific case.

Yordan Minkov

NEWSLETTER
www.drp-legal.com

New right for the Bulgarian citizens and legal entities to appeal against General Development Plans, which directly affect them
Нова възможност за гражданите и юридическите лица да обжалват общите устройствени планове, които непосредствено ги засягат

With the latest amendments of the Bulgarian Spatial Development Act (“SDA”), citizens and legal entities now have the right of appeal against General Development Plans, which directly affect them. This new legal possibility comes after a landmark Judgement of the Bulgarian Constitutional Court from last year, ruled after an appeal by the Bulgarian Supreme Bar Council. With this new Judgement the Constitutional Court changes its current case-law and declares unconstitutional the legal provision of the SDA according to which the General Development Plans and their amendments may not be subject to appeal.

Съгласно последните изменения на Закона за устройство на територията („ЗУТ“) гражданите и юридическите лица вече имат право да обжалват общите устройствени планове, които непосредствено ги засягат. Тази нова възможност идва след важно Решение от миналата година на Конституционния съд на Република България, постановено по искане на Висшия адвокатски съвет, с което съдът промени своята досегашна практика и обяви за противоконституционна законовата разпоредба, според която не подлежат на обжалване общите устройствени планове и техните изменения.

The General Development Plans determine the predominant purpose and manner of development of the individual territories covered by them, and according to the law they are not directly applicable for the issuance of construction permits. At the same time, their provisions, which determine the general structure and the predominant purpose of the territories, the type and purpose of the technical infrastructure and the protection of the environment and the sites of cultural and historical heritage, are obligatory when preparing the Detailed Development Plans (Art. 104, para. 1 ZUT). In view of this, the General Development Plans affect the right of ownership of persons whose real estate assets fall within a territory provided for construction of public state or municipal property, as well as persons for whose properties restrictions of ownership are established in order to protect the public interest.

Общите устройствени планове определят преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните територии, обхванати от тях, като съгласно ЗУТ те нямат пряко приложение за разрешаването на строителството. Същевременно обаче предвижданията им, с които се определят общата структура и преобладаващото предназначение на териториите, видът и предназначението на техническата инфраструктура и опазването на околната среда и обектите на културно-историческото наследство, са задължителни при изготвянето на подробните устройствени планове (чл. 104, ал. 1 ЗУТ).  С оглед на това общите устройствени планове засягат правото на собственост на лица, чиито недвижими имоти в обхвата им попадат в територия, предвидена за изграждане на обекти – публична държавна собственост или публична общинска собственост, както и лица, за чиито имоти се установяват ограничения на собствеността с цел защита на обществените  интереси.

With the new amendment to the SDA these real estate owners now have the legal possibility to appeal the General Development Plan, which affects them, before the administrative courts within 14 days of the promulgation of the respective act in the Bulgarian State Gazette.

С новото изменение на ЗУТ тези собственици на недвижими имоти вече имат възможност в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да обжалват пред съответните административни съдилища общия устройствен план, който непосредствено ги засяга.

In case you need any legal advice in regard to the above or if you have other construction law queries, please contact us on the following telephone or e-mails /

В случай че имате нужда от правна консултация във връзка с горната информация или по други въпроси на строителното право, моля, свържете се с нас на следните телефон или имейли:

+359 (0)2 903 01 01

Georgi Vladov – Partner                                                      Yordan Minkov – Senior Associate

Georgi.Vladov@drp-legal.com                                          Yordan.Minkov@drp-legal.com

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.