Newsletter

This material represents a general overview of the recent developments in Bulgarian as of 10.05.2021. Nothing in this newsletter is intended to provide legal or other professional advice for a specific case.

 

Yordan Minkov

NEWSLETTER
www.drp-legal.com

New Unified Register for Construction Documents
Нов Единен регистър за строителните документи

With the latest amendment to the Bulgarian Spatial Development Act (“SDA”) is envisaged the creation of a new Unified Public Register of Spatial Planning. The Register will be available to all citizens on the website of the Ministry of Regional Development and Public Works and will contain information published by responsible departments all over the country.

С последното изменение на Закона за устройството на територията („ЗУТ“) се предвижда създаването на нов Единен публичен регистър по устройство на територията. Регистърът ще бъде достъпен за всички граждани на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в него ще има информация, публикувана от ведомства от цялата страна.

The Register will contain the following types of published documents:

В него ще се публикуват следните документи:

Permits for placement of movable objects, advertising, information and monumental-decorative elements and orders for their removal, permits for elaboration of development plans and their amendments, acts for their approval, as well as construction permits, and certificates of consultants performing assessment of the compliance of the investment designs and construction supervision, the technical passports of the constructions, the acts for putting into operation of the constructions and the orders for removal of the illegal constructions.

Разрешенията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и заповедите за премахването им, разрешенията за изработване на устройствени планове и техните изменения, актовете за одобряването им, както и разрешенията за строеж, и удостоверенията на консултантите, извършващи оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор, техническите паспорти на строежите, актовете за въвеждане в експлоатация на строежите и заповедите за премахване на незаконните строежи.

In addition to the above acts, the new Register envisages the publication of the new permits for change of intended use, which are going to be issued under a simplified procedure – also introduced with the latest amendments to the SDA.

Освен горните актове, в новия регистър се предвижда да се публикуват и новите разрешения за промяна на предназначението, издавани съгласно облекчена процедура, която също бе въведена с последните изменения на ЗУТ.

In connection with the creation of the Unified Register the state bodies and persons and organizations providing public services shall establish ex officio all circumstances entered in the Register on the basis of identification data provided by the applicant.

Във връзка с въвеждането на Единния регистър държавните органи и други лица и организации, предоставящи обществени услуги, ще установяват служебно всички обстоятелства, вписани в регистъра въз основа на идентификационни данни, посочени от заявителя.

The functioning of the Unified Register will be regulated with a Regulation, which the Council of Ministers shall adopt by March 2022. Until the establishment of the Unified Register all acts will be published in the current order.

Начинът на функциониране на Единния регистър ще бъде детайлизиран с наредба, която Министерски съвет трябва да приеме до месец март 2022г., а до създаването на Единния регистър всички актове ще се публикуват по досегашния ред.

The creation of the Unified Register would assist citizens and organizations by the provision of services in regard to development of the territory and would expand on currently existing good administrative practices, which start to give good results in several municipalities, including in Sofia, where on the dedicated portal of the “Architecture and Urban Planning” Department many of the acts are already accessible.

Създаването на Единния регистър би подпомогнало изключително много гражданите и организациите при предоставянето на услуги, свързани с благоустройство на територията, и би разширило вече съществуващи добри административни практики, които започват да дават добри резултати в няколко общини, включително и в София, където на специализирания портал на Направление „Архитектура и градоустройство“ вече се публикуват много от тези актове.

In case you need any legal advice in regard to the above or if you have other construction law queries, please contact us on the following telephone or e-mails /

В случай че имате нужда от правна консултация във връзка с горната информация или по други въпроси на строителното право, моля, свържете се с нас на следните телефон или имейли:

+359 (0)2 903 01 01

Georgi Vladov – Partner                                                      Yordan Minkov – Senior Associate

Georgi.Vladov@drp-legal.com                                          Yordan.Minkov@drp-legal.com

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.