DRP LEGAL ALERT – THE LABOUR BOOK ON ITS WAY TO BECOME HISTORY /

ТРУДОВАТА КНИЖКА ОТИВА В ИСТОРИЯТА

The long awaited amendments to the Bulgarian Labour Code and series of related acts are published in the State Gazette earlier this week aiming to digitalize the infamous Bulgarian labour book* and turn it into the so called electronic employment record.

В началото на седмицата в Държавен вестник бяха публикувани дългоочакваните изменения в Кодекса на труда и редица свързани с него закони, които целят да дигитализират прословутата българска трудова книжка* и да я превърнат в т.нар. единен електронен трудов запис.

From 1 June 2025 for private sector employees and 1 June 2026 for public sector employees the labour (and respectively official) books will no longer be used as a document registering the most important facts from each employee’s employment history; they are replaced with a personal electronic employment record for each employee; the personal electronic records in turn are entered into a centralized state Employment Register (the “ER”).  Employers will register with the ER newly executed employment contracts, terminations of employment, certain amendments thereto, exhaustedly listed facts on each employment relation etc.

От 1 юни 2025 г. за служителите в частния сектор и 1 юни 2026 за служителите в публичния сектор трудовите (и съответно служебните) книжки вече няма да се използват като документ, в който се вписват всички  най-важни факти от трудовото битие на всеки служител, като ще бъдат заменени с единен електронен трудов запис на всеки служител, вписан в централизиран държавен Регистър на заетостта (“РЗ”).  Работодателите ще вписват в Регистъра на заетостта сключените нови трудови договори, прекратяването на трудовите правоотношения, някои изменения, изчерпателно изброени факти за всяко трудово правоотношение и др.

NEWSLETTER
www.drp-legal.com.

The expectations are that these amendments will improve and ease considerably the current regime where employers sent notifications to the National Revenue Agency (the “NRA”) on numerous occasions and have rigid obligations regarding filling out information in personal paper-form labour books for employees.

Очакванията са, че тези изменения ще подобрят и облекчат значително сегашния режим, при който работодателите изпращат уведомления до Националната агенция за приходите (“НАП”) по доста поводи във връзка съществуването и развитието на трудовото правоотношение, както и имат стриктни задължения за попълване на информация в книжки, които са лични документи на служителите.

Currently the implementation of the amendments look as follows:

Към настоящия момент прилагането на измененията изглежда по следния начин:

By 1 June 2024

До 1 юни 2024 г.

  • The Council of Ministers adopts an Ordinance to elaborate the procedures and data needed for performing the registrations with the ER.
  • Министерският съвет приема Наредба за разработване на процедурите и данните, необходими за извършване на регистрациите в РЗ.

By 1 June 2025

До 1 юни 2025 г.

  • The NRA (i) creates the new digital ER and put it into operation, (ii) links the ER with other state authorities’ appropriate resources, and (iii) fills in the ER’s initial data on the basis of the register of employment contracts and other sources;
  • НАП (i) изгражда новия цифров РЗ и го пуска в експлоатация за всички заинтересовани страни, (ii) свързва ЕР с необходимите ресурси на други държавни органи и (iii) попълва първоначалните данни в РЗ въз основа на регистъра на трудовите договори и на други източници, ако е необходимо;

By 1 June 2026

До 1 юни 2026 г.

  • Employers in the private sector close the entries in their employees’ labour books with the relevant information on the length of service as at 01 June 2025.
  • Работодателите в частния сектор финализират трудовите книжки на служителите си със съответната информация за трудовия им стаж при тях към 01 юни 2025 г.

By 31 December 2026

До 31 декември 2026 г.

  • Employers in the public sector close the entries in their employees’ labour books with the relevant information on the length of service with them as at 01 June 2026.
  • Работодателите в публичния сектор финализират трудовите книжки на служителите си със съответната информация за техния трудов стаж при тях към 01 юни 2026 г.

By 1 July 2026

До 1 юли 2026 г.

  • Employers in the public sector register in the ER all data from their state-servant employees’ official books regardless of which previous public employer initially entered it.
  • Работодателите в публичния сектор вписват в РЗ всички данни от служебните книжки на техните държавни служители, независимо от това кой предишен публичен работодател ги е въвел първоначално.

* The labour book is a preprinted booklet containing the most important facts of each individual’s employment history. It is used inter alia for length of service recognition. Each employed individual is obliged to have one and present in before employers and state authorities when statutory required. The employer on its end is obliged to correctly fill out in it all facts prescript. In public sector there is a booklet serving the same function called “official book” which is also replaced by personal electronic employment record also to be entered in the new Employment Register to be established.

*Трудовата книжка е предварително отпечатана книжка, съдържаща най-важните факти от трудовото битие на всяко лице. Тя се използва, inter alia, за доказване на трудов стаж. Всяко лице, заето по трудово правоотношение, е длъжно да има такава книжка и да я представя пред работодателите си или държавните институции, когато това се изисква по закон. Работодателят, от своя страна, е длъжен да попълни правилно в нея всички предписани факти. В публичния сектор съществува книжка, изпълняваща същата функция, наречена “служебна книжка”, която също ще бъде заменена от личен електронен трудов запис в новия Регистър на заетостта, който предстои да бъде създаден.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.